OBCHODNÍ PODMÍNKY


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Tyto Obchodní podmínky (dále jako „Obchodní podmínky“) jsou předány Člence současně s podpisem Smlouvy o členství (dále jen jako “Smlouva”) či jsou k dispozici na internetových stránkách www.expreska.cz, uzavírané mezi osobou uvedenou v této smlouvě a označenou jako „Zájemkyně o členství“ nebo „Členka“ (dále jen jako „Členka“), provozovatelem fitness klubu uvedeným v této smlouvě (dále jen jako „Provozovatel klubu“) a společností EXPRESKA s.r.o., IČ: 28471610 (dále jen jako „Společnost“). (Členka, Provozovatel klubu a Společnost dále společně jen jako „Smluvní strany“).

II. EXPRESKA
1. EXPRESKA je síť fitness klubů pro ženy poskytující svým členkám prostřednictvím jednotlivých fitness klubů sítě EXPRESKA služby pro ženy v oblasti fitness a další služby dle aktuální nabídky jednotlivých fitness klubů (dále jen jako „EXPRESKA“). Fitness kluby sítě EXPRESKA nacházející se na území České republiky budou dále uváděny jako „Fitness klub/y“.
2. V rámci sítě EXPRESKA jsou poskytovány následující služby:
a. základní služby, tj. služby poskytované všemi Fitness kluby dle aktuální nabídky (dále jen jako „Služba/y“), které mohou využívat pouze členky sítě EXPRESKA;
b. doplňkové služby, tj. služby poskytované jednotlivými Fitness kluby dle jejich aktuální nabídky nad rámec Služeb (dále jen jako
„Doplňková/é služba/y“). Aktuální nabídka Doplňkových služeb jednotlivých Fitness klubů se může lišit. Doplňkové služby mohou využívat i ženy, které nejsou členkami sítě EXPRESKA.
3. Za účelem seznámení se s EXPRESKOU je zájemkyně o členství v síti EXPRESKA oprávněna vyzkoušet si v jí zvoleném Fitness klubu zkušební trénink zdarma (dále jen jako „Trénink“), a to za podmínky, že v minulosti tuto možnost již nevyužila u některého z provozovatelů Fitness klubu.

III. ČLENSTVÍ V SÍTI EXPRESKA, JEHO VZNIK A TRVÁNÍ
1. Zájemkyni o členství vzniká členství v síti EXPRESKA (dále jen jako „Členství") uzavřením Smlouvy za podmínky, že zájemkyně o členství při podpisu Smlouvy:
a. je ženou starší 13-ti (slovy: třinácti) let,
b. uhradila Provozovateli klubu zápisné do sítě EXPRESKA (dále jen jako „Zápisné“) ve výši stanovené dle ceníku Provozovatele klubu platného ke dni úhrady Zápisného, a to v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou na recepci Fitness klubu provozovaném Provozovatelem klubu (je-li v tomto Fitness klubu k dispozici technické zařízení pro provádění bezhotovostních plateb),
c. předložila potvrzení lékaře o tom, že jí její zdravotní stav umožňuje využívat Služeb a Doplňkových služeb, je-li zájemkyně o členství mladší 18-ti (slovy: osmnácti) let nebo těhotná,
d. předložila souhlas rodičů s tím, že jí budou v jednotlivých Fitness klubech poskytovány Služby a Doplňkové služby, je-li zájemkyně o členství mladší 18-ti (slovy: osmnácti) let. Za ženy mladší 18-ti let uzavírá Smlouvu jejich zákonný zástupce.
2. Členství trvá po dobu trvání Smlouvy.
3. Členka byla informována a bere na vědomí, že se zaplacené Zápisné nevrací, a to ani v případě pozdějšího zániku Členství.
4. Členka byla rovněž informována a bere na vědomí, že je Členství vázáno výhradně na osobu Členky a je nepřevoditelné na třetí osoby.
5. Členství je převoditelné pouze za předpokladu, že bude převedeno na klientku ze stejné pobočky jako je stávající Členka a bude uhrazeno Zápisné.
6. Po uhrazení Zápisného je výhradně Členka oprávněna zakoupit si u některého z provozovatelů Fitness klubu dle aktuální nabídky:
a. Služby,
b. Doplňkové služby za zvýhodněných podmínek.
 


IV. CVIČEBNÍ PLÁN
1. Členka je oprávněna využívat Služby ve všech Fitness klubech v případě, že si v některém z Fitness klubů zakoupí cvičební plán dle aktuální nabídky, a to buď dvouletý, roční, půlroční, čtvrtletní, nebo jiný cvičební plán dle aktuální nabídky Fitness klubů (dále jako
„Cvičební plán“).
2. S ročním a dvouletým Cvičebním plánem jsou spojeny následující výhody:
a. při zakoupení těchto Cvičebních plánů na další stejně dlouhé období v době platnosti Členkou aktuálně využívaného Cvičebního plánu tak, že nově zakoupený Cvičební plán bude po skončení dosud platného Cvičebního plánu navazovat v přiměřené době smluvené mezi Členkou a příslušným provozovatelem Fitness klubu, zaplatí Členka za nově zakoupený Cvičební plán stejnou výši poplatku za Cvičební plán, jakou zaplatila za její dosud platný Cvičební plán; b. v případě, že Členka, která má zakoupený roční nebo dvouletý Cvičební plán, nemůže využívat Služby a / nebo Doplňkové služby bude jí využívání Služby a / nebo Doplňkové služby po dobu nezbytně nutnou, nejméně na 1 (jeden) týden, nejdéle však na dobu 3 (tří) měsíců v kuse, v případě těhotenství, dle individuální domluvy, pozastaveno. Po dobu pozastavení využívání Služeb a / nebo Doplňkových služeb, není Členka oprávněna tyto služby využívat.

V. CENA SLUŽEB EXPRESKY
1. Ceny Služeb a Doplňkových služeb poskytovaných Fitness kluby jsou stanoveny v ceníku jednotlivých Fitness klubů (dále jen jako
„Ceník“).
2. Ceny Služeb a Doplňkových služeb uvedené v Ceníku jednotlivých Fitness klubů se mohou lišit a mohou být měněny. Aktuální platný Ceník každého Fitness klubu je dostupný na recepci příslušného Fitness klubu.
3. Jednotlivé Fitness kluby mohou členkám nabízet Služby či Doplňkové služby v rámci tzv. mimořádných nabídek (dále jen jako
„Mimořádná nabídka“) za zvýhodněných podmínek či za nižší ceny než jsou ceny stanoveny dle jejich Ceníku.
4. Členka uhradí za účelem využívání:
a. Služeb některému z provozovatelů Fitness klubu (tj. Členkou zvolenému provozovateli Fitness klubu) poplatek za Cvičební plán (dále jen jako „Poplatek za Cvičební plán“) dle aktuálně platného Ceníku tohoto provozovatele Fitness klubu, a to s výjimkou uvedenou v článku IV. odst. 2 písm. a) těchto Obchodních podmínek.
b. Doplňkových služeb provozovateli Fitness klubu, který tuto službu nabízí, cenu dle jeho platného Ceníku (dále jen jako „Poplatek za Doplňkové služby“).
5. Členka je povinna uhradit Poplatek za Cvičební plán a Poplatek za Doplňkové služby příslušnému provozovateli Fitness klubu určenému dle odstavce 4 tohoto článku některým z následujících způsobů:
a. v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou (je-li v příslušném Fitness klubu technické zařízení pro provádění bezhotovostních plateb k dispozici) na recepci příslušného Fitness klubu nebo
b. převodem na účet příslušného provozovatele Fitness klubu
6. Poplatek za Cvičební plán i Poplatek za Doplňkové služby je Členka povinna uhradit vždy před započetím využívání příslušných služeb, není-li mezi Členkou a příslušným provozovatelem Fitness klubu dohodnuto jinak.
7. Členka je povinna ověřit si před uskutečněním každé platby odesílané na účet příslušného provozovatele Fitness klubu aktuálnost jeho čísla účtu.
8. Členka byla informována a bere na vědomí, že se Poplatek za Cvičební plán ani Poplatek za Doplňkové služby nevrací, a to ani v případě pozdějšího zániku Členství Členky, ani v případě, že Členka jí zaplacené Služby a Doplňkové služby nevyužívá.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENKY
1. Členka je oprávněna za podmínek stanovených Smlouvou a Provozním řádem jednotlivých Fitness klubů využívat Služeb všech Fitness klubů, a to vždy dle aktuální nabídky jednotlivých Fitness klubů.
2. Při vstupu do Fitness klubu je Členka povinna zadat do informačního systému EXPRESKY své klientské číslo, které jí bylo sděleno při podpisu Smlouvy (dále jen jako „Klientské číslo“). Členka je povinna zachovávat mlčenlivost o tom, jaké je její Klientské číslo a učinit veškerá nutná nebo vhodná opatření, aby zamezila zneužití svého Klientského čísla.
3. V případě pochybnosti odpovědné osoby Fitness klubu při identifikaci Členky vstupující do Fitness klubu je Členka na vyžádání povinna prokázat totožnost platným občanským průkazem či jiným obdobným průkazem obsahujícím fotografii. V případě, že tak neučiní, může jí být odpovědnou osobou Fitness klubu odepřen vstup do Fitness klubu.
4. Členka je odpovědná za své zdraví a je povinna pečlivě zvážit, zda jí její zdravotní stav umožňuje využívat služeb jednotlivých Fitness klubů a pokud nikoliv, je povinna se využívání těchto služeb zdržet. V případě nevolnosti či zdravotních potíží je Členka povinna o tomto neprodleně informovat odpovědnou osobu Fitness klubu. Členka je povinna si při využívání služeb jednotlivých Fitness klubů počínat tak, aby nedošlo ke škodě na zdraví jejím nebo zdraví třetí osoby. Za tímto účelem je Členka povinna dodržovat bezpečnostní pokyny odpovědných osob Fitness klubu.
5. Služby, pro jejichž poskytnutí Fitness klubem je nezbytné, aby Členka sdělila příslušné odpovědné osobě Fitness klubu informace o svém zdravotním stavu, případně jiné relevantní informace (např. při sestavování zdravého jídelníčku, konkrétního cvičebního programu, při poradenství v péči o pleť) je Členka oprávněna využívat za podmínky, že sdělí pravdivě a úplně tyto informace i jejich případné změny odpovědné osobě Fitness klubu. Členka je zodpovědná za úplné a správné sdělení těchto informací i jejich změn a byla poučena a je si vědoma odpovědnosti z toho vyplývající. 6. Členka je oprávněna využívat v příslušném Fitness klubu výhody a slevy dle jeho Mimořádné nabídky, pokud splní podmínky pro jejich využívání stanovené v této Mimořádné nabídce. 7. Členka je povinna plnit povinnosti, k jejichž splnění se zavázala Smlouvou, řádně a včas. Členka je dále povinna řídit se platným zněním Obchodních podmínek a provozních řádů Fitness klubů, jejichž služby využívá, a pokyny odpovědných osob v jednotlivých Fitness klubech.

VII. PRÁVA A POVINNOST PROVOZOVATELŮ FITNESS KLUBŮ
Provozovatelé Fitness klubů jsou povinni zajistit dostupnost a odpovídající vybavení Fitness klubů tak, aby v nich mohly členky řádně využívat Služby a Doplňkové služby.

VIII. REKLAMACE
1. Členka je povinna uplatnit veškeré stížnosti, připomínky či reklamace týkající se poskytovaných Služeb či Doplňkových služeb výlučně u provozovatele Fitness klubu, ve kterém byly Člence tyto služby poskytnuty, a to v souladu s Reklamačním řádem, s jehož principy byla Členka před podpisem Smlouvy seznámena a který je v aktuálním znění k dispozici na recepci Fitness klubu. Společnost neodpovídá ani neručí za žádné nároky Členek a/nebo třetích osob vzniklé v souvislosti s poskytováním Služeb nebo Doplňkových služeb Fitness klubem a / nebo v souvislosti s provozováním Fitness klubu.

IX. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK
1. Společnost je oprávněna tyto Obchodní podmínky jednostranně měnit nebo doplňovat s ohledem na aktuální potřeby členek, sítě EXPRESKA a Fitness klubů, a to zejména z provozních, technických, obchodních a organizačních důvodů či za účelem zlepšení služeb poskytovaných členkám sítě EXPRESKA, a vždy v souladu s platnými právními předpisy České republiky.
2. Změněné a/nebo doplněné Obchodní podmínky nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly tyto změněné a/nebo doplněné Obchodní podmínky zveřejněny v prostorách jednotlivých Fitness klubů, přičemž budou v jednotlivých Fitness klubech zveřejněny ve stejný den.
3. Členka je povinna informovat se o obsahu aktuálního znění Obchodních podmínek. Aktuální znění Obchodních podmínek je členkám sítě EXPRESKA vždy dostupné k nahlédnutí na recepci Fitness klubu. Na vyžádání obdrží Členka na recepci Fitness klubu vždy aktuální znění Obchodních podmínek.
4. Na změny, zveřejňování a účinnost Provozního řádu, Reklamačního řádu a Ceníku služeb Fitness klubů se použije tento článek Obchodních podmínek obdobně.

X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
1. Provozovatelé Fitness Klubů odpovídají Člence za škodu v souladu s platnými právními předpisy.
2. Členka odpovídá jednotlivým provozovatelům Fitness klubů za škodu v souladu s platnými právními předpisy s tím, že je povinna předcházet vzniku škod, zejména bezpečně uzamknout svou šatní skříňku, nenosit do Fitness klubu movité věci vyšší hodnoty (zejména cennosti, klenoty, vyšší obnosy peněz), tj. movité věci převyšující celkovou částku 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých), přičemž v pochybnostech se má za to, že hodnota Členkou vnesených movitých věcí tuto částku převyšuje. Cennosti, klenoty a vyšší obnosy peněz je Členka povinna uložit do trezoru umístěného ve Fitness klubu, v opačném případě nese plnou odpovědnost za vzniklou škodu.

XI. PŘERUŠENÍ PROVOZU FITNESS KLUBU
1. Provozovatelé jednotlivých Fitness klubů jsou oprávněni v odůvodněných případech omezit nebo přerušit provoz Fitness klubu, a to zejména z důvodu vhodných nebo nutných oprav a / nebo úprav prováděných v příslušném Fitness klubu, které jsou neslučitelné se zachováním jeho řádného provozu, případně z důvodu konání sportovních, společenských či firemních akcí v jeho prostorách. Oznámení o omezení / přerušení provozu Fitness klubu dle předchozí věty bude zveřejněno v prostorách tohoto Fitness klubu vždy s dostatečným předstihem. To neplatí, bude-li provoz Fitness klubu přerušen nezávisle na vůli provozovatele Fitness klubu, tj. z důvodu vyšší moci.
2. Členka byla informována a bere na vědomí, že se v případě přerušení provozu Fitness klubu Zápisné, Poplatek za Cvičební plán ani Poplatek za Doplňkové služby nevrací ani nesnižuje.
3. Zaplacená Služba bude Člence poskytnuta v jiném Fitness klubu, případně ve Fitness klubu, jehož provoz byl přerušen, bezprostředně po obnovení provozu. Zaplacená Doplňková služba bude Člence poskytnuta bez zbytečného odkladu po obnovení provozu příslušného Fitness klubu. Nebude-li možné poskytnout Člence zaplacenou Doplňkovou službu, bude Člence poskytnuta Doplňková služba obdobná.

XII. ZÁNIK ČLENSTVÍ
1. Členství Členky zaniká:
a. dohodou Smluvních stran,
b. písemnou výpovědí Smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 3 (tří) kalendářních měsíců, která začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena těm ze Smluvních stran, které výpověď nepodaly,
c. odstoupením Členky od Smlouvy v případě, že Společnost, Provozovatel klubu nebo provozovatel některého z Fitness klubů opakovaně, tj. alespoň 2x, poruší své povinnosti plynoucí ze Smlouvy podstatným způsobem a i přes písemnou výzvu Členky nezjednají v přiměřené lhůtě nápravu, přičemž je odstoupení od Smlouvy účinné od okamžiku doručení písemného odstoupení od Smlouvy Společnosti a Provozovateli klubu,
d. odstoupením Společností nebo Provozovatelem klubu v případě, že:
i. Členka podstatně nebo opakovaně poruší Smlouvu, Obchodní podmínky nebo Provozní řád některého z Fitness klubů,
ii. Členka opakovaně neuposlechne pokynu osoby odpovědné za chod některého z Fitness klubů,
iii. Členka se dostane vůči některému z provozovatelů Fitness klubu do prodlení s placením Poplatku za Cvičební plán nebo Poplatku za Doplňkové služby na dobu delší než 30 (třicet) dnů,
iv. . pro jakékoli chování Členky, jež je ve vztahu k jiným členkám EXPRESKY v rozporu s pravidly slušného chování, přičemž je odstoupení od Smlouvy účinné od okamžiku doručení písemného odstoupení od Smlouvy Smluvním stranám, které od Smlouvy neodstoupily.
2. Odstoupení od Smlouvy nezbavuje Členku povinnosti uhradit již splatné Poplatky za Cvičební plán, Poplatky za Doplňkové služby a smluvní pokutu, k jejíž úhradě jí vznikla povinnost před zánikem jejího Členství odstoupením od Smlouvy.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY
1. V případě prodlení Členky s platbou Poplatku za Cvičební plán a/nebo Poplatku za Doplňkové služby je Členka povinna zaplatit provozovateli Fitness klubu, vůči kterému je s jejich placením v prodlení, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti Členky dle těchto Obchodních podmínek je Členka povinna uhradit provozovateli Fitness klubu, vůči kterému byla tato povinnost porušena, smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých).
3. Smluvní pokuta uvedená v odstavci 1 a odstavci 2 tohoto článku Obchodních podmínek je splatná ve lhůtě 14-ti (slovy: čtrnácti) dnů od doručení výzvy příslušného provozovatele Fitness klubu Člence k úhradě této Smluvní pokuty. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo tohoto provozovatele Fitness klubu na náhradu škody.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a těchto Obchodních podmínek má Smlouva přednost.
2. Provozovatel klubu zasílá veškeré písemnosti a informace určené pro Členku na adresu jejího bydliště, resp. kontaktní adresu, e- mail nebo na telefonní číslo, které jsou uvedeny ve Smlouvě, případně byly Společnosti nebo některému z provozovatelů Fitness klubů Členkou písemně sděleny. Odstoupení od Smlouvy, výpověď Smlouvy a výzva k úhradě smluvní pokuty dle článku XIII. Obchodních podmínek musí být Člence doručeny vždy písemně na adresu bydliště, případně na kontaktní adresu, případně na jinou adresu, na které se Členka zdržuje.
3. Místem plnění závazků stran jsou příslušné Fitness kluby.
4. Pokud je nebo se stane některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným či neúčinným, neplatnost nebo neúčinnost takového ustanovení nebude mít za následek neplatnost Obchodních podmínek jako celku ani jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek, pokud je toto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Obchodních podmínek.

XV. ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK
1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.4.2016.